نمونه سوالات آزمون پداگوژی مربیگری فنی و حرفه ای Pedagogy

(27 سوال)
1-

وظیفه اصلی پداگوگ و با مربی کودک در برگیرنده کدامیک از مفاهیم ذیل بوده است؟

الف: همراهی و راهنمای اخلاقی کودک

ب: همراهی و نظارت و کنترل کودک

ج: نظارت، کنترل و راهنمای اخلاقی کودک

د: تدریس، نظارت و کنترل کودک2-

مفهوم اصطلاح "پداگوژی" عبارت است از:

الف: علم، هنر و مهارت تدریس

ب: نگرش و اخلاق حرفه ای تدریس

ج: تسلط بر مفاهیم و موضوع آموزش

د: برخورداری از وجهه علمی و اخلاقی در تدریس3-

اولین مرکز آموزشی که دولت ایران مستقیما عهداه دار منابع مالی آن گردید عبارت است از:

الف: دانشگاه تهران

ب: دانشگاه جندی شاپور

ج: مدرسه دارالفنون

د: هنرستان ایران-آلمان4-

دانشگاه جندی شاپور در چه زمانی تاسیس گردید؟

الف: هخامنشیان

ب: سلجوقیان

ج: ساسانیان

د: اشکانیان5-

میرزا تقی خان امیرکبیر پس از بازگشت از کدام کشور ایده تاسیس مدرسه دارالفنون را مطرح نمود؟

الف: امریکا

ب: انگلیس

ج: روسیه

د: فرانسه6-

اولین مرکز آموزشی که پس از دارالفنون به آموزش فنون و حرفه های مختلف پرداخت، کدام است؟

الف: مدرسه ایران-آلمان

ب: مرکز آموزش فنی و حرفه ای کرج

ج: هنرستان صنعتی

د: هنرستان فنی7-

اولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای در چه سالی شروع به فعالیت نمود؟

الف: 1339

ب: 1337

ج: 1334

د: 13418-

اولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای در کدام شهرها شروع به فعالیت نمود؟

الف: تهران - اصفهان

ب: کرج - تبریز

ج: اصفهان - کرج

د: تهران - کرج9-

مجموعه فعالیت هایی است که به منظور ایجاد مهارت های لازم برای انجام کارهای مختلف طراحی گردیده است؟

الف: اندرگوژی

ب: کار آموزی

ج: آموزش های فنی و حرفه ای

د: پداگوژی10-

به موجب مواد 107 و 108 قانون کار جمهوری اسلامی، مسئول برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش های غیر رسمی کشور می باشد:

الف: وزارت کار و امور اجتماعی

ب: موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد

ج: سارمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

د: وزارت آموزش و پرورش11-

از جمله مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب می گردد:

الف: آموزش

ب: تکامل فرهنگ کار

ج: پرورش استعدادها

د: مسئولیت پذیری12-

یکی از مهمترین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محسوب می شود:

الف: نظارت بر روابط کارگرها و کارفرما

ب: آموزش جوانان و کارجویان فاقد مهارت

ج: تجزیه و تحلیل نرخ اشتغال

د: ایجاد کار برای افراد فاقد شغل13-

....... از جمله مهمترین اهداف نظام آموزش های فنی و حرفه ای کشور بشمار می رود:

الف: آموزش فارغ التحصیلان دانشگاهی

ب: تجزیه و تحلیل نرخ بیکاری در جامعه

ج: آموزش هنرجویان در بدو اشتغال

د: آماده نمودن آحاد جامعه برای اشتغال در مشاغل مناسب14-

مرکز تربیت مربی کرج در چه سالی و توسط کدام موسسه افتتاح گردید؟

الف: موسسه کارآموزی 1362

ب: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1362

ج: وزارت کار و امور اجتماعی 1361

د: سازمان بین المللی کار 136115-

مفهوم عبارت "پداگوژی" در برگیرنده کدامیک از مفاهیم زیر است؟

الف: مسئول تعلیم و تربیت کودکان

ب: هنر تعلیم و تربیت خردسالان

ج: مشاور تعلیماتی کودکان

د: مشاور آموزشی خردسالان16-

کدامیک از عبارات ذیل در برگیرنده مفهوم "پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای" می باشد؟

الف: علم و مهارت تدریس با هدف ارتقا دانش فنی

ب: عام و مهارت آموزش با هدف افزایش سطح تکنولوژی

ج: علم، هنر و مهارت تدریس به منظور آماده سازی افراد برای اشتغال در مشاغل مشخص

د: علم، هنر و مهارت در خصوص برنامه ریزی آموزشی و ارائه نظریات مشورتی به بنگاه های تولیدی17-

به فردی که دانش، مهارت و نگرش مناسب در یک حرفه مشخص را در فراگیران ارتقا میدهد اطلاق می گردد:

الف: مربی آموزش فنی و حرفه ای

ب: مشاور ارشد شغلی

ج: مشاور آموزش های فنی و حرفه ای

د: پداگوگ18-

ریشه اصلی عبارت "اندروگوژی" کدامیک از عبارات ذیل می باشد؟

الف: Paid

ب: Anogus

ج: Aner

د: Anderag19-

کدامیک از عبارات ذیل در برگیرنده مفهوم عبارت "اندروگوژی" می باشد؟

الف: هنر آموزش بزرگسالان

ب: آموزش حین کار

ج: روش علمی تعلیم و تربیت

د: روش علمی آموزش های فنی و حرفه ای20-

واژه یونانی "Aner" مترداف کدامیک از موارد ذیل اشت؟

الف: زن

ب: کودک

ج: مرد

د: بزرگسال21-

از ترکیب دو عبارت "Paid" و "Anogus" حاصل شده است:

الف: پداگوژی

ب: اندراگوژی

ج: پداگوگ

د: اندارگوگ22-

هدف از آموزش پداگوژی کدام است؟

الف: ایجاد توانایی و مهارت در مربیان به منظور ارائه راهنمایی و مشاوره شغلی

ب: ایجاد توانایی و مهارتدر مربیان به منظور آموزش خردسالان

ج: ایجاد توانیی و مهارت در مربیان به منظور آموزش بزرگسالان

د: ایجاد توانیی و مهارت در مربیان به منظور انتقال اطلاعات به فراگیران23-

مفهوم پداگوژی از دیدگاه امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی عبارت است از:

الف: تکنولوِژی آموزشی

ب: تکنولوژی در آموزش

ج: دانش آموزش و پرورش

د: مشاوره در آموزش24-

افلاطون و ارسطو .............. را ابزار مناسبی برای ایجاد عشق به نظم و زیبایی در انسان تلقی می نمودند.

الف: موسیقی

ب: فرهنگ

ج: تعلیم و تربیت

د: فلسفه25-

"ILO" علامت اختصاری کدامیک از سازمان های ذیل می باشد؟

الف: سازمان بین المللی آموزش های فنی و حرفه ای

ب: سازمان بین المللی توسعه آموزش

ج: سازمان بین المللی کار

د: سازمان بین المللی توسعه صنعتی26-

به مجموعه ای از برنامه های آموزشی هم خانواده اطلاق می گردد:

الف: رشته آموزشی

ب: دانش و مهارت

ج: تعلیم و تربیت

د: پرورش27-

از جمله وظایف مهم تشکیلات مرتبط با سازمان بین المللی کار در هر یک از کشورهای عضو به حساب می آید:

الف: کنترل و نظارت بر روابط بین کارگران و کارفرمایان

ب: کنترل وضعیت معیشتی کارگران

ج: کنترل نرخ بیکاری و کاهش آن

د: کنترل بازار کار و ایجاد تعادل در آنwhatsapp