نمونه سوالات آزمون پداگوژی مربیگری فنی و حرفه ای Pedagogy

1-

وظیفه اصلی پداگوگ و با مربی کودک در برگیرنده کدامیک از مفاهیم ذیل بوده است؟

الف: همراهی و راهنمای اخلاقی کودک

ب: همراهی و نظارت و کنترل کودک

ج: نظارت، کنترل و راهنمای اخلاقی کودک

د: تدریس، نظارت و کنترل کودک2-

آماده سازی ذهنی و عاطفی فراگیر در کدام مرحله از فرآیند آموزش (حرفه و مهارت) صورت می گیرد؟

الف: در مرحله تهیه درس

ب: در مرحله تجزیه کار

ج: قبل از اجرای کار توسط مربی

د: قبل از اجرای کار توسط فراگیر3-

استفاده از روش پرسش و پاسخ باعث می شود که:

الف: فراگیران با سوالات آزمون آشنا شوند

ب: در ارتباط با زمان آموزش صرفه جویی شود

ج: فعالیت های ذهنی فراگیران در مسیر مفاهیم آموزشی قرار گیرد

د: اکثریت فراگیران در وضعیت غیر فعال قرار گیرند4-

استفاده از شیوه سخنرانی در چه مقاطعی از تدریس توصیه شده است؟

الف: اوایل و آخر جلسه درسی

ب: اواسط جلسه درسی

ج: اواخر جلسه درسی

د: شروع جلسه درسی5-

کدام مورد زیر از دلایل بکارگیری مواد آموزشی نیست؟

الف: تجسم واقعیت

ب: درگیر نمودن حواس بیشتر

ج: زمان بر بودن

د: روشن نمودن مطالب6-

برگزاری این نوع آزمون در نظام آموزش های فنی و حرفه ای از اهمیت خاصی برخوردار است؟

الف: آزمون عملی

ب: آزمون کتبی

ج: آزمون شفاهی

د: آزمون تشخیصی7-

مهمترین رکن (چهارچوب شرایط) که لازم است در فرآیند تنظیم (طرح درس) مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:

الف: فراگیر

ب: تکنولوژی آموزشی

ج: توانایی های مربی

د: فضای آموزشی8-

ترس و اضطراب:

الف: تاثیر قابل توجهی در فرآیند یادگیری ندارند

ب: موجب ایجاد انگیزه های پایدار در فرآیند یادگیری می شود

ج: موجب تقویت فرآیند یادگیری می شود

د: موجب ایجاد اختلال در فرآیند یادگیری می شود9-

کدامیک از عبارات ذیل در برگیرنده مفهوم عبارت "اندروگوژی" می باشد؟

الف: هنر آموزش بزرگسالان

ب: آموزش حین کار

ج: روش علمی تعلیم و تربیت

د: روش علمی آموزش های فنی و حرفه ای10-

بحرانی ترین سن زندگی انسان چه دورانی است؟

الف: 14 تا 20 سالگی

ب: 14 تا 24 سالگی

ج: 20 تا 24 سالگی

د: 18 تا 24 سالگی11-

انگیزه های ابتدایی و لازم از عوامل محرک انگیزه های اکتسابی در کلاس درس به ترتیب ........

الف: شخصیت مربی - طرح معما و مسئله - استفاده از وسایل آموزشی

ب: طرح سوالات جالب - با میل و رغبت تدریس نمودن - ایجاد رقابت در فراگیران

ج: شخصیت مربی - با میل و رغبت تدریس نمودن - چارچوب واضح تدریس

د: استفاده از وسایل آموزشی خوب - طرح معما و مسئله - ایجاد رقابت در فراگیران12-

از جمله مزایای ارزیابی واکنش و عکس العمل فراگیران به نحوه برگزاری دوره می باشد: (الگوی کرک پاتریک)

الف: با مراجعه به نتایج ارزیابی می توان در خصوص رفع معایب دوره آموزشی اقدام نمود.

ب: با مراجعه به نتایج می توان رفتار فراگیران را مورد بررسی قرار داد.

ج: با مراجعه به نتایج می توان به تاثیرات اجتماعی برگزاری دوره پی برد.

د: با مراجعه به نتایج می توان در خصوص کاهش هزینه های برگزاری دوره  اقدام نمود.13-

به مجموعه ای از نرم افزارهای کاربردی و همچنین روش های آموزشی مبتنی بر رایانه اطلاق می شود:

الف: CBT

ب: ILO

ج: T.V.T.O

د: Develop14-

بررسی هدفهای رفتاری مربوط به کدام بخش از فعالیت های مرتبط با تدریس می باشد؟

الف: فعالیت های حین تدریس

ب: فعالیت های خاص

ج: فعالیت های پیش از تدریس

د: فعالیت های پس از تدریس15-

کدام گزینه درست است؟

الف: طرح درس در کار مربی ایجاد خلاقیت می کند

ب: طرح درس به کار مربی نظم می دهد

ج: طرح درس توجه مربی را به روش های مختلف جلب می کند

د: هر سه گزینه16-

کدام فعل زیر رفتاری نیست؟

الف: بخواند

ب: بداند

ج: بنویسد

د: رسم کند17-

بالاترین و پایین ترین سطح یادگیری در حیطه شناختی کدام است؟ (طبقه بندی بلوم)

الف: ترکیب - دانش

ب: ارزشیابی - ادراک

ج: ارزشیابی - دانش

د: تجزیه و تحلیل - دانش18-

وظیفه پوسترهای آموزشی چیست؟

الف: انتقال هدف های کلی آموزش

ب: انتقال یک پیام

ج: انتقال یکسری اطلاعات براساس خصوصیات متمایز که جدول بندی شده اند

د: مشخص نمودن جزئیات یک برنامه آموزشی منسجم و هماهنگ19-

کدامیک از موارد ذیل نشان دهنده یادگیری در سطح (ارزش گذاری) حیطه عاطفی می باشد؟

الف: فراگیر پس از دریافت مطلب از خود عکس العمل نشان می دهد.

ب: فراگیر از مطالب ارائه شده جانبداری می کند.

ج: فراگیر مطالب را در وجو خود نهادینه می کند.

د: فراگیر به ارزیابی مطالب پرداخته و برای آن ارزش قائل می شود.20-

هنگام انتخاب وسایل آموزشی و به منظور تاثیر گذاری هر چه بیشتر آن در فرآیند تدریس، ضروریست که مورد توجه جدی مربیان قرار گیرد.

الف: متناسب بودن مواد آموزشی

ب: ساده بودن مواد آموزشی

ج: استفاده صحیح از وسایل آموزشی

د: نحوه استفاده از وسایل آموزشیwhatsapp