آموزش کامپیوتر با مدرک فنی و حرفه ای کاربردی سریع ویژه مشاغل

تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:30 تا 17
مدت دوره: 30 جلسه (5 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 5,500,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 520٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 7,960,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 2٫980٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 4,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 17
مدت دوره: 4 هفته
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 985,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 295,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: 1400/09/10
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 الی 18:30
مدت دوره: 6 هفته
نحوه تشکیل: کارگاه عملی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 985,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 295,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 الی 17
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,680,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100000 تومان
شهریه نهایی: 1,580,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,580,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,580,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,480,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 15:30
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 980,000 تومان
پرداخت نهایی: 980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:30 تا 20
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 15 تا 16:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,680,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,480,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 الی 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,580,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 495,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,530,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 280٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,250,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,250,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز ۱۴۰۰
روزهای برگزاری: تماس
ساعت برگزاری: تماس
مدت دوره: تماس
نحوه تشکیل: آنلاین
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,280,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,180,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,180,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 16
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 755,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,580,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,580,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: هر هفته
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 55٫000 تومان
شهریه نهایی: 295,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 99,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 15 تا 18
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,570,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 220000 تومان
شهریه نهایی: 1,350,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,350,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: تابستان 1400
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
مدت دوره: کارگاه عملی 2 هفته ای
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 150٫000 تومان
شهریه نهایی: 830,000 تومان
پرداخت نهایی: 830,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,120,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 270٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 8,300,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 320٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 7,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 11,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 250٫000 تومان
شهریه نهایی: 10,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 3,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 985,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 1,780,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,680,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: کارگاه عملی
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
شهریه دوره: 1,980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 90٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,890,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,890,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 425,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
پرداخت نهایی: 385,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 24 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 425,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
پرداخت نهایی: 385,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 635,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 50٫000 تومان
شهریه نهایی: 585,000 تومان
پرداخت نهایی: 585,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 2,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 8,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 7,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 5,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 330٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 7,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 6,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 6,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: 12 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,280,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: 1.5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 1,750,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,680,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 4,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 4,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 300000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 5,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 330000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 1,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 980,000 تومان
پرداخت نهایی: 980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 930,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 50٫000 تومان
شهریه نهایی: 850,000 تومان
پرداخت نهایی: 850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
: تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:30 تا 17
طول دوره: 30 جلسه (5 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 5,500,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 520٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی - امکان پرداخت شهریه 2 مرحله ای

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: زمستان 1400
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
طول دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 7,960,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 2٫980٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 4,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی - امکان پرداخت شهریه 2 مرحله ای

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: زمستان 1400
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 17
طول دوره: 4 هفته
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
شهریه عادی: 985,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 295,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

- آموزش بصورت كاملا عملي و كاربردی

- تدريس توسط بهترين اساتيد دانشگاهي انجام مي شود.

- امکان شرکت شما در دوره های بعدی بعنوان بازآموزی (بصورت رایگان)

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: 1400/09/10
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 الی 18:30
طول دوره: 6 هفته
نحوه تشکیل: کارگاه عملی
شهریه عادی: 985,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 295,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره آموزش فن بیان بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه جزوات فن بیان و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 الی 17
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 1,680,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100000 تومان
شهریه نهایی: 1,580,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,580,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و....

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
شهریه عادی: 1,580,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,480,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 15:30
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
شهریه عادی: 1,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 980,000 تومان
پرداخت نهایی: 980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: زمستان 1400
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:30 تا 20
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 2,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 15 تا 16:30
طول دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 1,680,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,480,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش بصورت كاملا عملي و كاربردی

2- پذیرایی رایگان

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: زمستان 1400
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 الی 18:30
طول دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 1,580,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,480,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 495,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

با شرکت در دوره آموزش ICDL موفق به اخذ گواهینامه معتبر سازمان فنی حرفه ای می شوید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا بصورت غیرحضوری و یا حضوری مدرک ICDL فنی و حرفه ای ارائه می نماید.

پس از پایان دوره icdl متقاضیان گرفتن مدرک icdl جهت آزمون فنی و حرفه ای معرفی شده و معتبرترین مدرک بین المللی را اخذ می نمایند.

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
شهریه عادی: 1,530,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 280٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,250,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,250,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز ۱۴۰۰
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: تماس
ساعت برگزاری: تماس
طول دوره: تماس
نحوه تشکیل: آنلاین
شهریه عادی: 1,280,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,180,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,180,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

آموزش آنلاین و غیرحضوری

معرفی به آزمون های سازمان فنی و حرفه ای جهت دریافت مدرک رسمی

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 16
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 755,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,580,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,580,000 تومان

تاریخ شروع دوره: هر هفته
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 55٫000 تومان
شهریه نهایی: 295,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 99,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

- پذیرایی رایگان

- آموزش 100٪ عملی و تضمینی

- امکان شرکت شما در دوره بعدی بعنوان بازآموزی (بصورت رایگان)

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: پاییز 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 15 تا 18
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 1,570,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 220000 تومان
شهریه نهایی: 1,350,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,350,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: تابستان 1400
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
طول دوره: کارگاه عملی 2 هفته ای
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
شهریه عادی: 980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 150٫000 تومان
شهریه نهایی: 830,000 تومان
پرداخت نهایی: 830,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- کارگاه آموزشی 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,120,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 270٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- ارائه گواهی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 8,300,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 320٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 7,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

آموزشگاه مهندسی سخت افزار کامپیوتر بصورت 100% عملی و کاربردی برگزار می گردد.

ارائه نرم افزار ها، جزوات، بازآموزی و پذیرایی بصورت رایگان در آموزشگاه کامپیوتر پایا انجام می گردد.

اخذ مدرک و گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی سخت افزار کامپیوتر توسط آموزشگاه سخت افزار پایا

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- ارائه گواهی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 11,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 250٫000 تومان
شهریه نهایی: 10,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 3,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- آموزش Network+ , CCNA , MCSE

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 985,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه جزوات و نقشه های آموزشی متناسب با مباحث آموزشی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و..

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 1,780,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,680,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

شرکت در دوره آموزشی پداگوژی و مربیگری آموزشگاه های فنی و حرفه ای برای عموم آزاد است.

دوره آموزش پداگوژی یا مربی گری آموزشگاه فنی حرفه ای بصورت غیرحضوری و یا حضوری تشکیل می گردد.

متقاضیان کارت مربیگری فنی حرفه ای پس از قبولی در آزمون مربوطه و اخذ کارت مربیگری امکان اشتغال در آموزشگاه پایا را خواهند داشت.

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: کارگاه عملی
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 1,980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 90٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,890,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,890,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- کارگاه آموزشی 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 425,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
پرداخت نهایی: 385,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 24 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 425,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 385,000 تومان
پرداخت نهایی: 385,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 525,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 40٫000 تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- تمرینات و مثال های فراوان

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات رایگان

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 635,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 50٫000 تومان
شهریه نهایی: 585,000 تومان
پرداخت نهایی: 585,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و....

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات رایگان

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 20 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 8,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 7,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- آموزش Network+ , MCSA

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 6,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 5,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 330٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات و بازآموزی (بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و....

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 7,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 6,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 6,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
طول دوره: 12 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,280,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
طول دوره: 1.5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 1,750,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,680,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

دوره آموزش و اخذ کارت مدیریت آموزشگاه مناسب موسسین و متقاضیان مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور می باشد.

دوره آموزشی متقاضیان اخذ کارت مدیریت آموزشگاه فنی حرفه ای بصورت غیرحضوری و یا حضوری تشکیل می گردد.

متقاضیان کارت مدیریت فنی حرفه ای پس از قبولی در آزمون مربوطه و اخذ ابلاغ مدیریت امکان اشتغال در آموزشگاه پایا را خواهند داشت.

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات رایگان

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,080,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 695,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و..

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- آموزش MCSE جهت مدیریت سرورها

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- آموزش Network+ ویژه کار اجرایی

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,350,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- آموزش CCNA ویژه بازار کار

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 300000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفیف : 330000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 4,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش بصورت كاملا عملي و كاربردي

2- تدريس توسط بهترين اساتيد دانشگاهي انجام مي شود.

3- امکان شرکت شما در دوره های بعدی بعنوان بازآموزی (بصورت رایگان)

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 1,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 70٫000 تومان
شهریه نهایی: 980,000 تومان
پرداخت نهایی: 980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: نامحدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 930,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 50٫000 تومان
شهریه نهایی: 850,000 تومان
پرداخت نهایی: 850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,200,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 3,850,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

آموزشگاه سخت افزار کامپیوتر بصورت 100% عملی و کاربردی برگزار می گردد.

ارائه نرم افزار ها، جزوات، بازآموزی و پذیرایی بصورت رایگان در آموزشگاه کامپیوتر پایا انجام می گردد.

اخذ مدرک و گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی توسط آموزشگاه سخت افزار پایا

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,980,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- پذیرایی رایگان

3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- تدريس توسط بهترين اساتيد دانشگاهي انجام مي شود.

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و....

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,980,000 تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- تدريس توسط بهترين اساتيد دانشگاهي انجام مي شود.

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و....

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
طول دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
: تومان

توضیحات دوره آموزشی:

1- اجرای دوره بصورت 100% عملی و کاربردی میباشد.

2- آموزش روتر میکروتیک MikroTik

3- ارائه گواهینامه و پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی

آموزش کامپیوتر با مدرک فنی و حرفه ای کاربردی سریع ویژه مشاغل در تهران|آموزش ICDL|آموزش طراحی وب|آموزش برنامه نویسی|آموزش ورد و اکسل|آموزش شبکه|آموزش سخت افزار|آموزش نرم افزارهای مهندسی|آموزش گرافیک|آموزش کاربردی

whatsapp