نمونه سوالات آزمون ICDL آی سی دی ال فنی و حرفه ای

1-

در پنجره Spelling & Grammar جهت نادیده گرفتن غلط املایی، کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

الف: change

ب: Ignore

ج: Change all

د: Autocorrect page2-

در روش طراحی فرم به صورت Design View کدام یک از گزینه های بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟

الف: Details

ب: Form header

ج: Page footer

د: Form footer3-

جهت انتخاب اسلاید های هم جوار کلید .......... را هم زمان از صفحه کلید فشار داده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

الف: Shift

ب: Ctrl

ج: Alt

د: Tab4-

از کدام دستگاه زیر جهت چاپ نتایج عملیات و گزارشات برروی کاغذ استفاده می شود؟

الف: پرینتر

ب: اسکنر

ج: مانیتور

د: قلم نوری5-

کار گزینه Hide Slide چیست؟

الف: حذف اسلاید

ب: مخفی کردن اسلاید

ج: انتقال اسلاید

د: درج اسلاید6-

کدام یک از گزینه های زیر فایل ها و پوشه را همراه با جزئیات نشان می دهد؟

الف: Large Icon

ب: Details

ج: List

د: Small Icon7-

CPU به واحد ........ اطلاق می شود.

الف: پردازشگر مرکزی

ب: کنترل

ج: محاسبه و منطق

د: حافظه8-

کدام گزینه در مورد دولت الکترونیکی بکار می رود؟

الف: E_Learning

ب: E_Government

ج: E_Commerce

د: E_Mail9-

در ویندوز برای ضبط صدا از کدام نرم افزار زیر استفاده می شود؟

الف: Cd Player

ب: Sound Recorder

ج: Enterainment

د: Media player10-

در قسمت خواص فیلد، کدام گزینه زیر برای تعیین الگوی خاص جهت ورود داده ها در فیلد به کار می رود؟

الف: Field Size

ب: Default Value

ج: Input Mask

د: Caption11-

بالاترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است ؟

الف: توان

ب: پرانتز

ج: ضرب

د: تقسیم12-

در قسمت Subject نامه چه چیز را می نویسیم؟

الف: آدرس گیرنده

ب: آدرس گیرنده مخفی

ج: موضوع نامه

د: متن نامه13-

از کدام یک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟

الف: Filer by Form

ب: Sort Descending

ج: Filter By Selection

د: Sort Ascending14-

کدام گروه از نرم افزار ها رایگان نیست؟

الف: نرم افزار های دارای حق کپی

ب: نرم افزار های نمایشی

ج: نرم افزار های متن باز

د: نرم افزار های Demo15-

در کدام نما می توان ترتیب اسلاید ها را تغییر داد؟

الف: notes page

ب: normal

ج: slide sorter

د: slide show16-

در Windows برای حذف قطعی فایل ها به طوری که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد از کدام کلید ها استفاده می کنیم؟

الف: Alt + Delete

ب: Ctrl + Shift + Delete

ج: Ctrl + Delete

د: Shift + Delete17-

سندی که به صورت ساخت یافته اطلاعات استخراج شده از بانگ اطلاعلاتی را نشان می دهد، چه نامیده می شود؟

الف: Query

ب: Table

ج: Report

د: Form18-

پیغام های ناخواسته در صندوق پستی به چه نامی مشهورند؟

الف: Noise

ب: Spam

ج: Virus

د: ایمیل19-

پسوند فایل های اکسل 2013 کدام است؟

الف: xelx

ب: xplx

ج: xldx

د: xlsx20-

گزینه symbol در کدام زبانه قرار دارد؟

الف: insert

ب: home

ج: review

د: viewwhatsapp