استعلام گواهینامه آموزشگاه کامپیوتر پایا

استعلام گواهینامه:

لطفا کد پیگیری مدرک (PID) خود را وارد کنید:
PID-code
 توجه: به کلیه افرادی که در آموزشگاه کامپیوتر پایا، دوره آموزشی خود را به پایان رسانده و در آزمون های مربوطه (کتبی/عملی) موفق به کسب نمره قبولی شوند، مدرک معتبر آموزشی، همراه با کد پیگیری و استعلام (PID) اعطاء می گردد.
....
whatsapp