مفهوم ولتاژ یا اختلاف پتانسیل ( یا VOLTAGE یا VOLT یا V)
ولتاژ به زبانی ساده ، سرعت حرکت  الکتریسیته  می باشد ... 
(یا به عبارت دیگر، فشار وارده برای حرکت نیروی الکتریسیته)
مفهوم ولتاژ چیست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مفهوم آمپر یا شدت جریان ( یا AMPERE یا AMP یا A )
آمپر به زبانی ساده، میزان انرژی که نیروی الکتریسیته با خود حمل میکند ..
آمپر یا شدت جریان چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مفهوم وات یا توان (یا Watt یا W)
میزان انرژی که دستگاه در مدت زمان خاصی  استفاده می کند...
 
 
 
 
درباره ولتاژ الکتریکی بیشتر بدانیم :
عامل حرکت الکترونها از یک نقطه به نقطه دیگر با اختلاف پتانسیل الکتریکی یا مقدار ولتاژ نشان داده می شود اختلاف پتانسیل الکتریکی را میتوان به اختلاف فشار سیال بین دو نقطه تشبیه نمود چنانجه ده نقطه که نسبت به هم اختلاف پتانسیل دارند بوسیله یک هادی الکتریسیته به یکدیگر متصل گردد الکترونها از طریق این هادی منتقل شده تا اختلاف پتانسیل به صفر برسد به عبارت دیگر اختلاف تعداد الکترون بین دو نقطه اختلاف پتانسیل ایجاد می نماید نامهای دیگر ولتاژ اختلاف پتانسیل – نیروی محرکه الکتریکی میباشد . واحد ولتاژ ولت می باشد واحدهای کوچکتر میلی ولت (هزارم ولت ) – میکرو ولت ( میلیونیم ولت ) و واحد های بزرگتر کیلو ولت (هزارولت) مگا ولت ( میلیون ولت ) می باشند .
مقدار ولتاژ در بعضی منابع ولتاژ به شرح زیر میباشد .
ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل در حد میکرو ولت
ولتاژ تولید شده توسط یک سلول نوری در حد میلی ولت
ولتاژ تولید شده توسط باطری های قلمی و متوسط و بزرگ در حد 1.5 ولت
ولتاژ تولید شده توسط باطری کتابی 9 ولت
ولتاژ تولید شده توسط دینام اتومبیل 12 ولت
ولتاژ تولید شده توسط دینام اتومبیل 12 ولت
ولتاژ برق شهر (پریزها ) 230 ولت
ولتاژ شبکه های تا 5 سیمه داخل شهر 230 ولت و 400 ولت 
ولتاژ شبکه های فشار متوسط بین شهر و روستاها و مراکز صنعتی و کشاورزی کوچک 20000 ولت
ولتاژ شبکه های فشار قوی بین شهر ها بسته به فاصله و مقدار مصرف 63000 – 132000 – 230000- 400000 ولت 
 
لازم به ذکر است که تماس با ولتاژ بیش از 50 ولت میتواند برای انسان خطر ناک باشد و بسته به مقدار ولتاژ و نوع تماس خطراتی مانند سوختگی و مرگ را در پی داشته باشد
whatsapp