نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

�������� ���������� �������� ���� �������� (�������� ����������),�������� ���������� �������� ���� �������� (�������� ����������)

تاریخ شروع دوره: ��������������,��������������
نحوه تشکیل: ����������,����������
شهریه عادی: 41,500,004,150,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 300��000 ���������� ,����������: 300��000 ����������
شهریه نهایی: 38,500,003,850,000 تومان
whatsapp